Indien je gebruik maakt van de TrustO oplossingen en aanmeldt via eID, dien je de laatste versie van de eID middleware te downloaden en installeren via https://eid.belgium.be
Si vous utilisez les solutions TrustO et que vous vous inscrivez via eID, vous devez télécharger et installer la dernière version du middleware eID via https://eid.belgium.be
If you use the TrustO solutions and register via eID, you must download and install the latest version of the eID middleware via https://eid.belgium.be

Privacybeleid & Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's van deze website en eventueel raadpleegbare simulaties via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

AOD is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen volgen uit de toegang tot, de consultatie en het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website of een website waarnaar verwezen wordt.

De toepasbaarheid van de informatie op deze website is onderworpen aan de algemene voorwaarden die gepaard gaan met de functionaliteit van deze website en is steeds afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft geheel aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

Weergave of reproductie van deze website of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of AOD uitdrukkelijk toestemming in deze zin heeft gegeven.

PRIVACYBELEID 

1. Welke gegevens worden beschermd? 

Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B van dit privacy beleid) verwerken. 

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (privé en business) klanten/opdrachtgevers/verzoekende partijen in relatie tot onze diensten, alsook op de persoonsgegevens van de tegenpartijen/debiteurs en bij uitbreiding iedereen die gebruik maakt van onze diensten en producten. 

Dit privacy beleid is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan het kantoor, aan één van de ontmoetingsplaatsen, de website(s), gebruik maakt van de applicaties, of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. 

2. Verantwoordelijke voor ‘verwerking van persoonsgegevens’. 

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon en/of rechtspersoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacy beleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. 

Dit betekent dat de deze het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. 

3. Over welke persoonsgegevens gaat het?

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt.

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld contactgegevens die worden meegedeeld), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je formulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je je registreert op de applicaties of deze downloadt, elektronisch (bijvoorbeeld bij het uitlezen van je e-ID) of mondeling (bijvoorbeeld in het kantoor of in één van de ontmoetingsplaatsen of bij je thuis). 

B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.

Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld een e-mailadres, een IP-adres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden). 

C. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden. 

Wanneer een klant/opdrachtgever een dossier aan ons overhandigd, zal deze vaak ook de (contact-)gegevens van zijn/haar tegenpartij/debiteur/schuldeiser(s)/… meedelen. 

Er kunnen ook gegevens worden verzameld via overige platformen zoals bijvoorbeeld internet. 

D. Types van persoonsgegevens.

Wij onderscheiden in onze systemen verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden: 

Gebruikersgegevens: wij onderscheiden de persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren (bijvoorbeeld je naam), de persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (bijvoorbeeld je adres, je e-mailadres en je telefoonnummer), de persoonsgegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden (bijvoorbeeld je leeftijd en je geslacht) of je facturatie- en betalingsgegevens (met inbegrip van de gegevens in verband met je kredietwaardigheid); 

Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om je verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals je IP-adres of MAC-adres; 

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 

E. Overige verzameling.

Via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld onze website(s)/apps en via opzoeking via internet kunnen wij persoonsgegevens verzamelen. 

4. Proportionele verwerking. 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Wij gebruiken de persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is: in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een opdracht; om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy, in het bijzonder wanneer je minderjarig bent (lees hierover meer in punt 7 van dit privacy beleid). 

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

A. Onze technische en organisatorische maatregelen. 

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. 

Onze medewerkers werden/worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische overtuiging, zoals uiteengezet in dit privacy beleid, toezien. Wij gebruiken allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd. 

B. Onze software wordt voortdurend up-to-date gehouden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

6. Worden jouw gegevens gedeeld met derden? 

Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij: 

 • dit nodig is voor de dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting is;
 • we zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen;
 • je ons daarvoor toelating geeft.

7. Worden de persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruikt? 

Je gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De in punt 3 van dit privacy beleid vermelde gegevens worden enkel verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van de overeenkomst. 

8. Welke privacy-rechten heb je?

A. Overzicht van je privacy-rechten.

 • Je recht van inzage:
  • Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over: 
   • de verwerkingsdoeleinden;
   • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
   • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
   • het bestaan van je privacy-rechten;
   • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
   • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen.  
 • Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Er kan een redelijke vergoeding gevraagd worden om de administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.  
 • Je recht op verbetering van persoonsgegevens: 
  • Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. 
  • Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of een vernieuwing van je identiteitskaart.  
 • Je recht op gegevensverwijdering (het ‘recht op vergetelheid’) 
 • Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen: 
  • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;
  • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;
  • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
  • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was. 

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten verplicht zijn om gegevens te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek. 

 • Je recht op beperking van de verwerking: 
  • Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is: 
   • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
   • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
   • wij hebben je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
   • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;  
 • Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’): 
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan ons, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting). 
  • Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht: 
   • je kan ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
   • je kan ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat je voor de doorgifte opgeeft. Wij hebben het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.  
 • Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens: 
  • Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van ons of in kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank). 

B. Hoe oefen ik voorgaande rechten uit? 

Je kan eenvoudigweg een mail sturen naar het mailadres bepaald in punt 12 of door langs te komen in het kantoor. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart). 

Zijn er kosten aan verbonden? Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om: 

 • ofwel je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen);
 • ofwel te weigeren gevolg te geven aan je verzoek. 

In welk format ontvang ik een antwoord? Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.  

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis. 

Wat indien wij geen gevolg geven aan jouw verzoek? Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter. 

9. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. 

10. De website(s) en applicaties. 

Als je onze website(s) bezoekt en onze applicaties gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: 

 • Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de software, het type en het merk van apparatuur die je gebruik tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek of appgebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die je hierin kunt maken vind je in punt 11C van dit privacy beleid.
 • Op sommige websites en apps vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer eventueel ook je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar je profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten; 

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) en applicaties verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

 • om onze (web)diensten aan jou te kunnen leveren en om met jou te communiceren;
 • om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit van onze website(s) en van onze dienstverlening te verbeteren;
 • om je beter en persoonlijker van dienst te zijn. 

11. Cookiebeleid.

A. Wat zijn cookies?

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website(s) bezoekt of applicaties gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren. 

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals http://www.allaboutcookies.org raadplegen. 

Wij kunnen cookies gebruiken om: 

 • het gebruik en de functionaliteiten van de website(s) en applicaties te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers van onze website(s) en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen. 

Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze website(s) cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld. 

B. Welke soorten cookies gebruiken we? 

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze website(s) en applicaties kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken. 

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze website(s) en applicaties makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring. 

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website(s) en applicaties zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website(s) en applicaties verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. 

Wij kunnen hiervoor ook een beroep doen op cookies van derden.  

Onder “cookies” worden ook soortgelijke technologieën verstaan, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en java-scripts. 

C. Beheer van cookies

 • Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed  en http://www.youronlinechoices.com/

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de website(s) niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele applicaties. 

12. Gebruik van de eBox via TrustO

Niettegenstaande je hebt aangegeven jouw eBox te willen consulteren via TrustO, blijf je over de mogelijkheid beschikken om dit ook te doen via een andere erkende aanbieder van deze consultatiemogelijkheid of via de eBox van de overheid op www.myebox.be. Dezelfde linken naar al jouw documenten zijn via deze wegen consulteerbaar.

Jouw eBox instellingen en toestemmingen kan je beheren via deze link. Je kan hier eveneens jouw toestemmingen intrekken. Ben je in jouw eBox bij TrustO, kan je via “eBox profiel wijzigen” (links bovenaan) jouw instellingen en toestemmingen wijzigen.

TrustO geeft u een zicht op de door de Document Sender (= de aanmaker van het document) verstuurde berichten. De Document Sender draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door hem in de eBox gepubliceerde berichten.

TrustO zal – als ambassadeur van de eBox – zowel de document verzenders (DS) als de bestemmelingen van de eBox (burgers en ondernemingen) voortdurend blijven aanzetten/aanmoedigen om het gebruik van de eBox te stimuleren.

Je kan niet zomaar in jouw streng beschermde eBox. Wanneer je jouw documenten wil gaan consulteren, zullen er identiteitscontroles (= strong authentication) gebeuren via het gebruik van eID of itsme. Jouw overheidsdocumenten worden door TrustO niet bijgehouden, tenzij je beslist deze zelf op te slaan in jouw TrustO archief.  Zodra je jouw TrustO account gebruikt, vervalt de sessie automatisch na 20 minuten inactiviteit.

TrustO is een zeer beveiligde omgeving die volledig onder toezicht en vaststelling staat van een gerechtsdeurwaarder (= TTPOfficer). Volgende garanties geniet je:
•    TrustO als platform heeft op geen enkele manier toegang tot jouw documenten in uw eBox
•    Hetzelfde geldt voor alle werknemers, aangestelden en onderaannemers van TrustO 
•    Alle activiteiten worden gelogd onder toezicht en vaststelling van de gerechtsdeurwaarder 
    •    Deze logactiviteiten zijn de enige gegevens die worden bewaard.

TrustO voldoet volledig aan de AVG (GDPR) eisen (zie ook hoger in deze disclaimer).
Moest je twijfelen of bepaalde onregelmatigheden opmerken, dan dien je deze onmiddellijk te melden aan onze Data Protection Officer (DPO) op diens e-mailadres : DPO@TrustO.eu. Je zal vervolgens spoedig gecontacteerd/geïnformeerd worden.

TrustO biedt verschillende diensten aan: Oplossingen

Indien nodig (bv. voor gebruik voor de rechtbank), kan je om een uittreksel uit een Proces-Verbaal van Vaststelling van onze gerechtsdeurwaarder verzoeken. Hij zal dan enkel op jouw expliciet verzoek kennis nemen van de logs van de transacties.

13. Hoe contact opnemen? 

Indien je de ons wil bereiken in relatie met dit privacy beleid, dan kan dat onder andere schriftelijk, telefonisch of elektronisch. 

Voor meer informatie over dit privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via DPO@TrustO.eu

14. Aanpassingen aan het privacy beleid. 

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (http://www.trusto.be/Disclaimer.aspx). Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten. 

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke producten en diensten voorrang op dit privacy beleid. 

15. Toezichthoudende autoriteit. 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel /

 


DISCLAIMER 

1. Onvolledigheden - vergissingen 

We streven ernaar je op deze website en Trusto-app zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website of Trusto-app toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen noch Trusto, noch de webmaster, noch de app-ontwikkelaar hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van via de website of Trusto-app geboden of gevraagde diensten of informatie geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. 

2. E-mails en andere contactvormen 

Onze e-mails en andere contactvormen, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de organisatie stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail/brief/enig ander bericht van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail/brief/enig ander bericht te wissen.
Voor de Trusto-app gelden dezelfde voorwaarden als voor de website. 

3. Website en Trusto-app 

A. Algemeen 

U mag deze website en/of de Trusto-app en de informatie op deze website of app gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. 

B. Intellectuele eigendomsrechten 

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Dat geldt niet voor de documenten op de downloadpagina's. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als wij u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op deze website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website en/of Trusto-app. In elk geval vrijwaart u ons tegen aanspraken van derden.

De op deze site gebruikte foto's zijn eigen foto's van Trusto, of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen. De op deze site gebruikte videoclips zijn eigen producties van Trusto, tenzij anders vermeld. 

C. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website 

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. 

D. Links naar websites beheerd door derden 

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Wij controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd hebben. 

E. Aansprakelijkheid 

De informatie op www.trusto.be is zo nauwkeurig mogelijk. Wij streven ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website of de Trusto-app toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Trusto hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

v0001