Indien je gebruik maakt van de TrustO oplossingen en aanmeldt via eID, dien je de laatste versie van de eID middleware te downloaden en installeren via https://eid.belgium.be
Si vous utilisez les solutions TrustO et que vous vous inscrivez via eID, vous devez télécharger et installer la dernière version du middleware eID via https://eid.belgium.be
If you use the TrustO solutions and register via eID, you must download and install the latest version of the eID middleware via https://eid.belgium.be

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alpha Omega Direct BVBA

Artikel 1.           Toepasbaarheid

1.1.         Behoudens andersluidend beding in een door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen Alpha Omega Direct BVBA (hierna  “AOD” genoemd) en de Klant uitsluitend beheerst door deze Algemene voorwaarden en de aanvullend tussen partijen overeengekomen Bijzondere voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Overeenkomst’.

1.2.          In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

1.3.         Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. een loutere gedraging), worden afgeweken.

Artikel 2.           Definities

2.1.         AOD: de BVBA Alpha Omega Direct met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat 29 en met ondernemingsnummer 0818.173.026, RPR Antwerpen.

2.2.         Diensten: de diensten die door AOD uitsluitend met tussenkomst van een Openbaar ambtenaar en met gebruik van het TTPO Product in het kader van deze Overeenkomst worden geleverd en welke nader worden omschreven in de Bijzondere voorwaarden. Deze diensten worden geleverd onder de commerciële benaming Trusto dan wel onder enige andere commerciële benaming die door AOD in de samenwerking met haar partners werd toegelaten.

2.3.         Gebruiker: de personen die door Klant gemachtigd werden gebruik te maken van de Diensten

2.4.         Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee AOD de Overeenkomst afsluit

2.5.         Openbaar ambtenaar: de openbare ambtenaren, in België op dit ogenblik de notarissen en gerechtsdeurwaarders, die hun bevoegdheden gebruiken, voor wat betreft de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 516, tweede lid gerechtelijk wetboek, om met het gebruik van het TTPO Product (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun bewaring (artikel 1915 e.v. burgerlijk wetboek), te attesteren. De Openbaar ambtenaar is de uitvoeringsagent van AOD.

2.6.         TTPO Product: de hardware- en softwareoplossing die uitsluitend met tussenkomst van de Openbaar ambtenaar toelaat om (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun bewaring, te attesteren door onder meer gebruik te maken van het IATIS principe (Identificatie, Authentificatie, Timestamping, Integriteit en Storage)

2.7.         Trusted Mail: het multichannel elektronisch bericht dat met gebruik van het TTPO Product wordt verzonden en gearchiveerd.

Artikel 3.           Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.         Behoudens andersluidend beding in de offerte, zijn offertes kosteloos en zijn zij 30 kalenderdagen geldig. Offertes betreffen slechts een voorstel van  AOD en binden AOD niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Klant en AOD zijn uitsluitend de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing.

3.2.         AOD gaat ervan uit dat de informatie en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en gebruikt deze als basis voor zijn offerte. AOD draagt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant verstrekte gegevens.

3.3.         De Klant erkent dat hij voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst in kennis werd gesteld van:

a)      de precieze wijzen en voorwaarden voor het gebruik van de Diensten;

b)      de werking en toegankelijkheid van de Diensten;

c)      de maatregelen die inzake beveiliging werden genomen;

d)      de kennisgevingprocedure inzake incidenten, klachten en geschillenregeling;

e)      de garanties die worden geboden;

f)       de draagwijdte van de aansprakelijkheid van AOD;

g)      de omvang van de verzekeringsdekking van AOD;

h)      de exacte gebruikswijzen en -voorwaarden van de Diensten, met inbegrip van de opgelegde beperkingen voor het gebruik ervan, vooral voor wat betreft rechtsgevolgen die aan de Diensten gehecht zijn;

Artikel 4.           Voorwerp

Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven in de Bijzondere voorwaarden en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven Diensten.

Artikel 5.           Duur

5.1.         De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur dan wel voor de bepaalde duur uitdrukkelijk aangegeven in de Bijzondere voorwaarden.

5.2.         De Overeenkomst komt tot stand en neemt een aanvang na de bevestiging van de door AOD aangestelde openbaar ambtenaar dat de Diensten aan de Klant kunnen worden geleverd.

5.3.         De Overeenkomst die werd afgesloten voor onbepaalde duur, kan door elk van de partijen, op elk ogenblik, om welke reden dan ook en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, per Trusted Mail worden opgezegd, mits in achtname van opzeggingstermijn van 5 werkdagen die ingaat op de dag die volgt op de datum van de verzending van de Trusted Mail aan de andere partij.

5.4.         De Overeenkomst die voor bepaalde duur werd afgesloten, neemt automatisch en van rechtswege een einde op de dag van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst.

5.5.         AOD is evenwel gerechtigd de Overeenkomst die voor bepaalde duur werd afgesloten te allen tijde op te zeggen per Trusted Mail met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, die ingaat op de dag die volgt op de datum van de verzending van de Trusted Mail aan de Klant . De Klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding ingeval AOD gebruik maakt van deze opzeggingsmogelijkheid.

5.6.         De Klant kan de Overeenkomst die voor bepaalde duur werd afgesloten voortijdig opzeggen per Trusted Mail aan AOD, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden die ingaat op de dag die volgt op de datum van de de verzending van de Trusted Mail aan AOD. Indien de Overeenkomst bij toepassing van deze paragraaf wordt beëindigd, zal AOD recht hebben op schadevergoeding ten laste van de Klant die forfaitair wordt bepaald op 30 % van de prijs voor de nog niet verlopen periode met een minimumbedrag gelijk aan de prijs over drie maanden

5.7.         AOD kan de Overeenkomst per Trusted Mail, onmiddellijk en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant beëindigen:

-   wanneer een voor de uitoefening van de bedrijvigheid of beroepsactiviteit van de Klant of AOD noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken, geschorst of niet wordt verlengd;

-   indien de kans op normale afwikkeling van de Overeenkomst in het gedrang wordt gebracht, derwijze dat AOD kan vrezen dat de Klant niet meer in staat is of zal zijn om zijn verbintenissen, waaronder zijn betalingsverplichting, uit hoofde van deze Overeenkomst na te leven.

-   indien de Klant of een gebruiker de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet respecteert, zo onder meer doch niet beperkt tot het in gebreke blijven door de Klant aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met de AOD.

5.8.         Indien een Overeenkomst van onbepaalde duur met toepassing van artikel 5.7 wordt beëindigd, zal AOD recht hebben op een schadevergoeding ten laste van de Klant die forfaitair wordt bepaald op 500 €, onverminderd het recht voor de AOD om een hogere schadevergoeding te vorderen. Indien een Overeenkomst van bepaalde duur met toepassing van artikel 5.7. wordt beëindigd, zal AOD recht hebben op een schadevergoeding ten laste van de Klant die forfaitair wordt bepaald op 30 % van de prijs (zie Artikel 6) voor de nog niet verlopen periode, met een minimumbedrag gelijk aan de prijs over drie maanden, onverminderd het recht voor de AOD om een grotere schadevergoeding te vorderen

5.9.         De Klant is gerechtigd de Overeenkomst lastens AOD te ontbinden, zonder dat hier evenwel enig recht op schadevergoeding kan uit voortspruiten, indien AOD haar essentiële verbintenissen onder deze Overeenkomst niet naleeft en heeft nagelaten dergelijke inbreuk onmiddellijk (d.i. ten laatste binnen de dertig (30) kalenderdagen) ongedaan te maken na ontvangst van een Trusted Mail die door de Klant aan AOD werd verzonden en waarin wordt verwezen naar dit artikel.

Artikel 6.           Prijs

6.1.         De Diensten worden geleverd tegen de prijs vermeld in de Bijzondere voorwaarden (hierna ‘Prijs’ te noemen).

6.2.         De Prijs is exclusief BTW, belastingen, heffingen, lasten.

Artikel 7.           Betaling

7.1.         Onverminderd het recht van de AOD om een voorschot op de Prijs of enige andere waarborg te eisen, wordt de Prijs door AOD periodiek gefactureerd.

7.2.         Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de factuur, dient de Klant de Prijs te betalen op de datum waarop de factuur werd uitgeschreven via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding.

7.3.         De Prijs is slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat hij werkelijk door AOD is ontvangen.

7.4.         In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de Prijs op de vervaldag bepaald in artikel 7.2 is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Klant een  nalatigheidsinterest zoals bepaald in uitvoering van de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties verschuldigd op het openstaand bedrag en dit vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot aan de volledige betaling. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestellling een forfaitaire schadevergoeding ad 15 % op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 125 Euro per factuur. Deze forfaitaire schadevergoeding dekt de administratieve kosten van AOD en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van AOD op een rechtsplegingsvergoeding.

7.5.         Ingeval van enige wanbetaling, of faillissement, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, of kennelijk onvermogen van de Klant, of verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, of inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Tevens heeft AOD in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen overeenkomstig artikel 5.7 van deze Algemene voorwaarden en met aanspraak op de in dit artikel 5.8  voorziene schadevergoeding.

7.6.         Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen, inclusief de betalingsverplichtingen.

Artikel 8.           Waarborg

De AOD kan aan de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst een waarborgsom en/of voorschot op de Prijs vragen. Deze waarborgsom en/of het voorschot wordt na de beëindiging van de Overeenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat AOD heeft vastgesteld dat de Klant voldaan heeft aan zijn verplichtingen, inclusief zijn betalingsverplichtingen, en bij gebreke waaraan deze waarborgsom of het voorschot geheel of gedeeltelijk door AOD zal worden ingehouden.

Artikel 9.           Plichten en aansprakelijkheid van AOD

9.1.         Inzake de levering van de Diensten heeft AOD een inspanningsverbintenis. AOD zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Diensten ongestoord te laten verlopen. De Klant wordt er evenwel op gewezen dat bij gebruik van het internet of vergelijkbare netwerken storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige Diensten kunnen belemmeren.

9.2.         AOD verbindt zich ertoe om in het geval er zich storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken.

9.3.         AOD verbindt er zich toe om rekeninghoudende met de stand van de techniek, alle redelijke middelen aan te wenden opdat de gegevens die worden doorgegeven via het TTPO Product dat wordt gebruikt door de Openbaar ambtenaar zijn beveiligd en dat wordt verhinderd dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

9.4.         AOD is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt ten gevolge van externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder doch niet beperkt tot:

a) storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door AOD of de Klant worden gebruikt;

b)  maatregelen opgelegd door Belgische of Internationale overheden;

c) genotstoornis te wijten aan gebruikelijke onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het netwerk, de terminal of andere installaties van AOD of haar contractspartijen;

d) het slecht of foutief gebruik van de Diensten door de Klant;

9.5.         AOD is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, enz.

9.6.         AOD is niet aansprakelijk voor de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd door de Klant via de Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Diensten.

9.7.         Behalve in geval van bedrog of ernstige fout van AOD of van een van haar dienstverleners of werknemers, en onverminderd toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van AOD in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot een bedrag van 5.000 € per schadegeval.

9.8.         AOD bevestigt dat zij de nodige verzekeringspolissen heeft afgesloten ter dekking van de aansprakelijkheid die zij op grond van deze overeenkomst en binnen de grenzen van artikel 9 kan oplopen. Tevens wijst AOD er op dat de Openbaar ambtenaar waarop zij voor de uitvoering van de diensten een beroep doet, over een verzekering professionele aansprakelijkheid beschikt.

Artikel 10.        Tussenkomst van de Openbaar ambtenaar

10.1.      De Klant erkent dat de tussenkomst en de medewerking van een Openbaar ambtenaar essentieel en noodzakelijk is om de Diensten te kunnen leveren en verzoekt AOD dan ook uitdrukkelijk om een Openbaar ambtenaar aan te stellen. Het voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat enkel AOD de Overeenkomst afsluit met de Klant en aldus enkel AOD verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Klant, dit onverminderd het bepaalde in artikel10.4.

10.2.      De Openbaar ambtenaar wordt in principe door AOD aangeduid en aangesteld. De identiteit van de Openbaar ambtenaar wordt op het eerste verzoek van de Klant door AOD aan de Klant meegedeeld. De Klant beschikt evenwel over de mogelijkheid om zelf een Openbaar ambtenaar aan te duiden dit op voorwaarde dat de Openbaar ambtenaar instemt met de voorwaarden en modaliteiten inzake het gebruik van het TTPO Product zoals opgenomen in de overeenkomst die tussen AOD en de Openbaar ambtenaar zal worden afgesloten.

10.3.      Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de Bijzondere voorwaarden staat de Openbaar ambtenaar met het gebruik van het TTPO Product  in voor a) het controleren en attesteren van de identiteit van de verzender, b) de elektronische verrichtingen van de Klant via het TTPO Product te registreren, te bewaren en desgevallend te attesteren, c) de bewaarneming van de elektronische documenten en gegevens en d) het verzegelen van de inhoud van de via het TTPO Product verzonden documenten.

10.4.      De onder artikel 10.3 vermelde gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens, worden uitsluitend opgenomen in de gegevensbestanden van de Openbaar ambtenaar. Enkel de Openbaar ambtenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en de daarbijhorende gegevensbestanden bevinden zich bij de Openbaar ambtenaar. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en de wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van het juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst. Uitsluitend de Openbaar ambtenaar neemt slechts kennis van de gegevens indien dit noodzakelijk is voor het vervullen van de Diensten.

10.5.      Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan de Openbaar ambtenaar, kan de Klant inzage hebben in de gegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van de Openbaar ambtenaar opgenomen zijn.

10.6.      In het kader van hun eventuele wettelijke verplichting gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt de Openbaar ambtenaar  zich het recht voor bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen.

10.7.      Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant de Openbaar ambtenaar uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.

Artikel 11.        Zorgvuldig gebruik door de klant

11.1.      De Klant verbindt zich ertoe de Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. De Klant is verantwoordelijk voor de bewaking van zijn installatie. Hij verzekert zich ervan dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Diensten zonder zijn toestemming. AOD is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het intern usermanagement van de Diensten bij de Klant.

11.2.      Het is verboden voor de Klant om de Diensten te gebruiken om onrechtmatige daden te plegen of onwettige informatie te verspreiden, inbreuk te plegen op de goede werking van de Diensten, het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor andere gebruikers in gevaar te brengen, de integriteit van informaticagegevens te beschadigen of te vernietigen, het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden informatie met dezelfde inhoud (spamming), het lastigvallen van personen en het verspreiden van pornografie of teksten of afbeeldingen van racistische aard, materiaal dat een aanslag vormt op de goede zeden of het provoceren tot het plegen van misdaden en wanbedrijven, aanzetten tot onwettelijke kansspelen en weddenschappen, enz.

11.3.      De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de Diensten of aan de data die in het kader van een Dienst worden verwerkt, te eerbiedigen. In dit opzicht informeert AOD de Klant, die aanvaardt dat alle intellectuele eigendom, waaronder handelsnamen, logo's, benamingen en merken die door AOD worden gebruikt in het kader van de Diensten, beschermd zijn en het gebruik ervan door de Klant niet toegelaten is zonder voorafgaandelijke toestemming.

Artikel 12.        Persoonsgegevens meegedeeld aan AOD– Bescherming van de privacy

12.1.      De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens ( bijv. e-mailadres,) die de Klant aan AOD meedeelt of die AOD toekent aan de Klant, worden opgenomen in de gegevensbestanden van AOD. AOD is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en de daarbijhorende gegevensbestanden bevinden zich op de maatschappelijke zetel van AOD. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Deze gegevens, die gedeeld mogen worden met andere vennootschappen van de groep waartoe AOD behoort en/of met vennootschappen waarmee AOD een overeenkomst voor levering van diensten heeft afgesloten, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst   De persoonsgegevens van de Klant die de Klant aan AOD meedeelt worden tevens verwerkt met het oog op het klantenbeheer (zoals het opstellen en verzenden van facturen, opvolging, ontvangst, nazicht en eventueel invordering van betalingen, beheer van geschillen), evenals marketing en marktonderzoek met betrekking tot de Diensten. In het laatste geval mogen de persoonsgegevens aan marktonderzoeksbureaus meegedeeld worden. De persoonsgegevens van voormalige Klanten kunnen gedurende een periode van twee jaren na beëindiging van de Overeenkomst met de Klant worden gebruikt om de voormalige Klant op de hoogte te houden van de nieuwe producten en diensten en promoties van AOD.

12.2.      Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van de maatschappelijke zetel van AOD, kan de Klant inzage hebben in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van AOD opgenomen zijn, en hun wijziging vragen. Op dezelfde manier kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, inclusief zijn elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden.

12.3.      In het kader van fraudepreventie en het voorkomen van inbreuken, kan AOD de gegevens die door de Klant verstrekt zijn, aftoetsen aan de gegevens die publiek beschikbaar zijn, aan de gegevens die zij in haar eigen bestanden heeft of aan de gegevens in de bestanden van andere vennootschappen van de groep waartoe AOD behoort of waarmee zij een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten.

12.4.      Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant AOD uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.

12.5.      De Klant kan omtrent de gegevensbanken die het voorwerp zijn van het huidige artikel ook bijkomende informatie verkrijgen door zich te richten tot het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

Artikel 13.        Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1.      AOD kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben.

13.2.      De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (i) de voorafgaande en schriftelijke instemming van AOD, en (ii) zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde AOD overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan AOD overgemaakt hebben.

Artikel 14.        Varia

14.1.      De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

14.2.      De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Bijzondere voorwaarden, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

Artikel 15.        Toepasselijk recht – bevoegdheid - geschillen

15.1.      Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

15.2.      Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

15.3.      Geschillen en klachten aangaande de uitvoering van deze Overeenkomst kunnen door de Klant worden overgemaakt aan AOD per Trusted Mail op het adres info@trusto.eu . AOD verbindt zich ertoe om de problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen.

v0001